[3] เรียนพื้นฐาน JavaScript ตอน การกำหนดเงื่อนไข

ตรรกะ

ก่อนจะเริ่มเนื้อหา ต้องขอแนะนำสัญลักษณ์ของตรรกะกันก่อน

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่าง ผลลัพธ์
>  มากกว่า  9 > 0  true
<  น้อยกว่า  0 < -5  false
>=  มากกว่าหรือเท่ากับ  5 >= 2  true
<=  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  10 <= 10  true
=== เท่ากับ  “5” == 5  true
!==  ไม่เท่ากับ  “5” != 5  false
&&  และ  true && false  false
||  หรือ  true || false  true
!  ตรงกันข้าม  !true  false

&& และ

A B A && B
TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE
FALSE TRUE FALSE
FALSE FALSE FALSE

|| หรือ

A B A || B
TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE

If / Else / Else if

การกำหนดเงื่อนไขแบบ if / else จะเป็นรูปแบบ ถ้าเป็นแบบนี้…ทำอย่างนี้นะ ไม่งั้นก็ทำอย่างนี้แทนนะ… เหมือนฝากเพื่อนซื้อก๋วยเตี๋ยว ถ้ามีเส้นเล็กสั่งเลย ถ้าไม่มีงั้นสั่งเส้นใหญ่ ถ้าไม่มีอีกงั้นสั่งบะหมี่ ถ้าไม่มีอีกก็ไม่กิน! 555 ประมาณนี้

  • if ถ้า…
  • else ไม่งั้นก็…
  • else ถ้าไม่งั้นก็…
if (condition) {
  // run this code
} else {
  // run this code
}

//ลองดูโครงสร้างแบบภาษไทย
ถ้า (เงื่อนไขตรงนี้เป็นจริง) {
ให้รันโค้ดนี้
}
ไม่อย่างงั้นก็ {
รันโค้ดนี้แทน ถ้าข้างบนไม่จริง
}

ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานจริงของ if/else เลยดีกว่า

if (2 > 0){
   console.log("Awesome!");
}
else {
   console.log("Nooooooooooo!");
}

//คืนค่า Awesome! ออกมา เพราะ 2 > 0 เป็น true

ตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้น

var color = "blue"; 

if (color === "Black"){
   console.log("Black is cool!");
}
else if (color === "pink"){
   console.log("Pink is great!");
}

else {
   console.log("I love blue!!");
}
//ปริ้น I love blue!! ออกมา

เขียน if/else ให้สั้นลงด้วย Ternary operator